HDS Карти за гориво

Product_Fuel-Cards1

Управление на разходите на гориво чрез една единствена карта

Автоматично управление и проследяване на разходите за гориво посредством HDS картите за гориво е идеално решение за големите компании.


Как функционират HDS картите за гориво:

  • Когато служителите зареждат гориво от определени бензиностанции,те плащат с техните карти за гориво.
  • Всеки служител декларира изминатите от него/нея километри онлайн.
  • Веригата бензиностанции изпраща всеки месец фактура, която съдържа информация с номер на картата за гориво, вид на горивото, количество и цена.
  • Месечната фактура се въвежда в системата.
  • Данните за декларирания пробег от служителите се сверяват с електронната фактура, изпратена от компания за гориво.
  • Администратор проверява декларациите на служителите, които след това биват съгласувани със сумите на фактурата. Системата предоставя детайлна разбивка за одобрение от съответните мениджъри.
  • След това Системата обединява тази информация.
  • Автоматичните счетоводни операции, включително разпределението на разходите се изготвят и изпращат към ERP системата.

Предимствата от използването на HDS карти за гориво

Проследяване на разходите

Проверява пробега и гарантира на служителя употребата на подходящата служебна кола, като дава информация за месечната фактура и декларираният пробег.

Контрол на изразходването на гориво

Анализите показват, изминатият пробег, броят литри използвани от един служител и изчислява действителното потребление като го сравнява със стандартната консумация за колата.

Ускорява анализа и одобрението на фактурата за гориво

Без система за анализ и одобрение на фактура, която включва стотици карти за гориво, това може да отнеме много седмици. Системата осигурява бърз анализ, одобрение и осчетоводяване на разходите. По този начин гарантира навременното разплащане с компанията за гориво, както и своевременно осчетоводяване на разходите във фирменото счетоводство.

Опростява счетоводния процес

Системата подготвя счетоводните данни и ги изпраща към ERP системата.

Вижте как работи

Атестация на клиент

С цел да се изпълнят законовите изисквания и претенции за ДДС като разход, Мерк трябва да има подробни, достоверни отчети за разходите на гориво на автомобилния си парк от 500 служебни коли, което е огромен разход за компанията. Системата замества ръчното одобряване, като позволява на мениджърите да разглеждат и одобряват докладите за пробег онлайн.